Informace o členství

page-banner-bg

Členem spolku může být fyzická osoba, starší 18 roků na základě písemné přihlášky doručené Výboru, která souhlasí se stanovami a dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl spolek založen.

Členem spolku mohou být i právnické osoby nebo jiné kolektivy na základě písemné přihlášky doručené Výboru, které souhlasí se stanovami a dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl založen.

Na Členské schůzi včetně hlasování na ní je zastupuje jejich statutární zástupce nebo jejich pověřený zaměstnanec či člen, případně jiná osoba jednající na základě plné moci.

Členství ve spolku vzniká okamžikem rozhodnutí Výboru o přijetí a zápisem do seznamu členů spolku. Nově přijatý člen uhradí členský příspěvek za probíhající kalendářní rok na výzvu Výboru. Dokladem o základním členství je potvrzení o členství, vydané Výborem. Členství ve spolku je nepřenosné.

Členský příspěvek v minimální výši činí 300,- Kč za rok.
Členský příspěvek lze uhradit dvěma způsoby:
1) na účet u Raiffeisenbank, číslo účtu: 100619425/5500
2) v hotovosti paní Marii Štrougalové po telefonické dohodě (na čísle 777 060 020).

Přihlášku za člena spolku Lidice Memory, z.s. naleznete zde….

STANOVY spolku najdete zde ……