page-banner-bg

מטרות, יעדים וצורות פעילות

לב העמותה אמנם התחיל לפעום בלידיצה, אבל חשוב שכמה שיותר לבבות מתחילים לפעום עבור לידיצה בצ’כיה וברחבי כל העולם.

צורות פעילות

השתתפות באירועי אזכרה
קשרים עם עמותות דומות בעולם
שיתוף פעולה עם עמותות ממקומות עםהיסטוריה דומה
הרחבת בסיס החברות על ידי יחידים
וקבוצות מצ’כיה וממדינות אחרות
שיתוף פעולה עם קרן הזיכרון שללידיצה והנהגת הכפר לידיצה
(…ארגון אירועים משותפים ופרטנייםדיונים, הרצאות, סמינרים, סיעורימוחות

יעדים

להגן על החופש והדמוקרטיה בצ’כיה
לחזק גאווה לאומית, מוסר טהורוכבוד אנושי
להגיב על הבעיות בחברה העכשווית
לשמר את זיכרון האומה
של צעדים לאחר המלחמה למען אירופה להגן על חוסר השאלה והאי משתנות חופשית
של המאבק עבור לחופש לכבד את אמיתות הפרשנות ההיסטורית
לחתור להערכה אובייקטיבית של ההיסטוריה למען הדורות הבאים

מטרות

המעשה הנורא של הנאצים הגרמנים
בלידיצה מוערך בעולם כפשע נגד האנושות.
לכן, מטרת עמותת LIDICE MEMORY
היא: שימור, הנצחה והפצה של הזכרת
הכפר לידיצה )אשר נחרב עד היסוד(
כסמל עולמי של התנגדות וסולידריות
במאבק ברצח עם דומה.
לב העמותה אמנם התחיל לפעום בלידיצה,
אבל חשוב שכמה שיותר לבבות מתחילים
לפעום עבור לידיצה בצ’כיה וברחבי כל
העולם.